Tak co to teda znamená

23. srpna 2011 v 17:48 | MisulkaSims
Floccinaucinihilipilification
upřímě, ani jsem to slovo nečetla, jen když jsem se na to podívala myslela jsem, že je to jen nějakej blábol a, že to nic neznamená... Ale znamená!
Floccinaucinihilipilification je nejdelší oficialni výraz v angličtině. Jsou i delší anglická slova, ale ty nejsou oficialní.
A co to teda znamená?
jak už jsem psala je to výraz a jinak by se taky dalo říct "the act of estimating as worthless". Takže Floccinaucinihilipilification znamená něco jako: "když odhaduješ je to bezcenné" nebo tak něco... :D
Jinak kdyby vás zajímalo(ale radši to neštěte jen na to koukněte) nejdelší slovo na světe je: (a znamená to shluk, je to název bílkovin a má 1913 znaků)

methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 vampiresanddiaries vampiresanddiaries | 23. srpna 2011 v 17:57 | Reagovat

ty témata týdne jsou čím dál uhozenější :D

2 Bells♥ Bells♥ | Web | 23. srpna 2011 v 18:21 | Reagovat

[1]: jo to je fakt

3 anis-diy anis-diy | Web | 23. srpna 2011 v 18:21 | Reagovat

:D hahahah, ten shluk je super :D

4 Ententikisims Ententikisims | Web | 29. srpna 2011 v 12:43 | Reagovat

Tak to nejdelší slovo je vážně mega dlouhé

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama